Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bekendmakingen

Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing

Beslissing Schepencollege d.d. 17/03/2017 inzake de melding van stedenbouwkundige handelingen, ingediend door de heer Mathijs RUTTEN woonachtig te Klaverstraat 52, 3650 Dilsen-Stokkem, meer bepaald voor het starten van een zorgwoning te Klaverstraat 52, 3650 Dilsen-StokkemDeze beslissing wordt ter inzage gelegd van 20/03/2017 tot 18/04/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.  

Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing

Beslissing Schepencollege d.d. 10/03/2017 inzake de omgevingsvergunning klasse 3 ingediend door GARAGE OPDENAKKER BVBA gevestigd te Rijksweg 302, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning (melding) gelegen te Dilsen-Stokkem, Ondernemerspark 51. Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 20/03/2017 tot 18/04/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan. 

Omgevingsvergunning: Openbaar onderzoek aanvraag

Openbaar onderzoek van de aanvraag klasse 2 ingediend door
Ronny Vankevelaer wonende/gevestigd te Arnold-Sauwenlaan 90, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning gelegen te Dilsen-Stokkem, Arnold-Sauwenlaan 90.
Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 27 februari 2017 tot 28 maart 2017, 12h00. Voor meer info, zie bijlage.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmkeringen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. bijlage

Openbaar onderzoek van de milieuvergunningsaanvraag ingediend door E-MAX Aluminiumprofielen N.V. strekkende tot het bekomen van een aanvraag tot afwijking op de milieuvergunningsvoorwaarden gelegen te Siemenslaan 8.
Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 24/02/2017 tot 25/03/2017, 12h00. Voor meer info, zie bijlage.Contact
Milieudienst
REGLEMENTEN GEMEENTERAAD

Gemeenteraad 14 november 2016
Politiereglement ter beteugeling van overlast - herziening: goedkeuring
Bekendgemaakt op 29 november 2016

Gemeenteraad 10 oktober 2016
Toelagereglement erkende adviesraden
Politiereglement brandveiligheid horecazaken
Bekendgemaakt op 11 oktober 2016

Gemeenteraad 9 mei 2016
Retributiereglement inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR 2016-2019 - herziening van het besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2014: goedkeuring.
Bekendgemaakt op 10 mei 2016

Gemeenteraad 14 december 2015
Huishoudelijk reglement voor de organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem - herziening van het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2015: goedkeuring.
Bekendgemaakt op 15 december 2015
BEKENDMAKINGEN RUIMTELIJKE ORDENING

Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor Lanklaar worden vastgelegd

Doorheen de bebouwde kern van Lanklaar loopt de Vrietselbeek. Echter is deze waterloop slechts op enkele plaatsen zichtbaar aanwezig. Toch liggen er nog een aantal te ontwikkelen zones rond deze beek. De stad onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze zones een invulling te geven, waarbij de Vrietselbeek een prominente rol zal spelen en zichtbaar aanwezig zal zijn bij nieuwe ontwikkelingen. De stad is daarom gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Lanklaar.

Voorafgaand aan de opmaak van dit GRUP, werd een planMERscreeningsnota opgesteld. In deze nota werd onderzocht of er milieueffecten op mens en omgeving te verwachten zijn in de toekomst. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. U kan deze screeningsnota en de beslissing van de dienst MER raadplegen op de dienst RO van de stad of op www.mervlaanderen.be (dossiernr. SCRPL16117).

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4721.pdf
https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4721.pdfToekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrum van Rotem worden vastgelegd

Het centrum van Rotem bevindt zich aan de Haagstraat, in de zone rond de kerk en de school. Om het centrum verder te versterken onderzoekt de stad momenteel de mogelijkheden om het gemeenteplein aan de school af te bouwen met nieuwe woningen. De stad is daarom gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het centrum van Rotem (onmiddellijke omgeving van het plein).

Voorafgaand aan de opmaak van dit GRUP, werd een planMERscreeningsnota opgesteld. In deze nota werd onderzocht of er milieueffecten op mens en omgeving te verwachten zijn in de toekomst. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. U kan deze screeningsnota en de beslissing van de dienst MER raadplegen op de dienst RO van de stad of op www.mervlaanderen.be (dossiernr. SCRPL16084).

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4704.pdf

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4704.pdf 


Afschaffing chemin nr. 4 Kruisstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek opgestart voor de afschaffing van chemin nr. 4 (Kruisstraat genaamd) in de Atlas van de Buurtwegen van Dilsen. Klik hier voor de bekendmaking. Afschaffing chemin nr. 19 Tweede Vossenbergstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek opgestart voor de afschaffing van chemin nr. 19 (Tweede Vossenbergstraat genaamd) in de Atlas van de Buurtwegen van Dilsen. Klik hier voor de bekendmaking. 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar