L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen.

Toch vertonen sommige woningen gebreken. In de Vlaamse wooncode gelden een aantal kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Deze normen zijn wel degelijk minimale normen waaraan een normale woning voldoet. De Vlaamse wooncode is zeker een stok achter de deur om verkrotting en huisjesmelkerij een halt toe te roepen.

Wat kan u als huurder doen?

Als u denkt dat uw huurwoning ernstige gebreken vertoont, stuurt u in eerste instantie een aangetekende brief naar de verhuurder. Hierin verzoekt u de verhuurder om de nodige werken uit te voeren.

Als de verhuurder weigert of niet reageert, dan stuurt u een aangetekende brief naar het gemeentebestuur. Hierin licht u de tekortkomingen toe. Het gemeentebestuur brengt de afdeling huisvesting van het Vlaams gewest op de hoogte. Een inspecteur van deze dienst onderzoekt de kwaliteit van de huurwoning en maakt hiervan een verslag op. Dit onderzoek is volledig gratis.

Wat zijn de gevolgen van dergelijk onderzoek?

Aan ieder gebrek in de woning, kent de inspecteur een aantal 'strafpunten' toe. Naargelang het aantal slechte punten, verklaart hij de woning ongeschikt of onbewoonbaar.

Is de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard?

Dan moet de verhuurder werken uitvoeren om de gebreken te herstellen.

Ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen worden op een lijst geplaatst en komen in aanmerking voor een heffing : de zogenaamde heffing op leegstand en verkrotting. De heffing is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning. Het tweede jaar verdubbelt de heffing, het derde jaar verdriedubbelt ze, ... In bepaalde gevallen krijgt u echter schorsing of vrijstelling van heffing.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het agentschap Wonen Vlaanderen, afd. Wonen Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 1, Hasselt. Tel. 011 74 22 00 of bij de dienst ruimtelijke ordening.

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar